Eventbetingelser

Aftalens omfang

Greenticket Denmark ApS er en online billetservice, som formidler billetter mellem arrangør og billetkøber.

Arrangement oplysninger

Greenticket Denmark ApS kan ikke gøres ansvarlig for mistede data grundet systemnedbrud, svigt i egne systemer, svigt i underleverandørers systemer eller lignende.

Arrangøren accepterer, at Greenticket Denmark ApS opbevarer information om arrangøren, billetkøberne og arrangørens arrangementer. Arrangøren har ansvaret for at oplysninger, der videregives til billetkøberne er korrekte og fyldestgørende.

Arrangøren kan frit ændre i billetpriser og informationer omkring tid, sted og andre praktiske informationer. I tilfælde af ændringer lavet af arrangør, har arrangør det fulde ansvar for misforståelser og misinformation til billetkøber. Visse oplysninger låses af systemet efter første deltager har registreret sig.

Immaterielle rettigheder

Arrangøren indestår for, at det af arrangøren anvendte materiale, f.eks. tekst og billeder ikke krænker tredjemands rettigheder.

Rejses der sag mod Greenticket Denmark ApS med påstand om retskrænkelse, giver Greenticket Denmark ApS arrangøren skriftlig meddelelse via e-mail herom, og arrangøren overtager kontrollen med sagen og samtlige omkostninger der skulle opstå i forbindelse med dette. Arrangøren er pligtig til i enhver henseende at skadesløsholde Greenticket Denmark ApS for enhver ekstern omkostning i forbindelse med sagen, herunder omkostninger til egen advokat m.v. samt sagsomkostninger, som måtte blive tilkendt vedkommende sagsøger.

Aflysning af arrangement

Aflyser arrangøren sit arrangement skal denne sørge for også at aflyse eventen hos Greenticket Denmark ApS på Greenticket.dk. Eventen skal aflyses inden arrangementets ellers planlagte start, således at Greenticket Denmark ApS kan tilbageføre billetkøberne pengene for de købte billetter hurtigst muligt. Billet- og betalingsgebyrer tilbageføres ikke.

Priser og gebyrer

Ved hvert arrangement er det gratis for arrangør at afholde et event. For hver billet der bliver solgt, går et billetgebyr til Greenticket Denmark ApS. Gebyret afhænger af billettens pris. De præcise gebyrer kan findes på greenticket.dk/prices. Der vil aldrig være billet- og betalingsgebyr på gratis billetter.

Arrangøren fastsætter prisen for billetterne. Den færdige billetpris, som er den der er offentliggjort på eventen, er eksklusiv billetgebyr.

Efter arrangementets afslutning

Ved formidling af salg af billetter modtager Greenticket Denmark ApS den fulde billetpris fra billetkøberen inkl. billetgebyr. Greenticket Denmark ApS udbetaler billettens pris (fratrukket billetgebyrer) til arrangøren, under forudsætning af at arrangementet er gennemført og købet er effektueret, således at billetkøberen kan fastholdes på købet. Endelig udbetaling til arrangøren foretages derfor efter arrangementets gennemførelse. Udbetaling forfalder til betaling senest 2 bankdage efter arrangementets afslutning.

I tilfælde af aflysning

Greenticket Denmark ApS skal i tilfælde af aflysning kunne refundere billetkøberen købesummen minus billetgebyrer.

Såfremt arrangøren ikke gennemfører arrangementet, er arrangøren, arrangørens konkursbo eller den eller de som arrangøren måtte have transporteret rettighederne til i henhold til denne kontrakt ikke berettiget til noget vederlag for det/de aflyste/ikke gennemførte arrangementer og Greenticket Denmark ApS refunderer købesummen med fradrag af billetgebyrer til billetkøberen.

Arrangøren kan ikke rejse krav overfor hverken Greenticket Denmark ApS eller billetkøber om betaling af noget beløb i anledning af ikke gennemførte arrangementer.

Deling af ansvar

Greenticket Denmark ApS er alene formidler af billetsalg og påtager sig ikke ansvaret over for billetkøberne for arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangementer eller for eventuelle reklamationer fra billetkøber over kvaliteten af arrangementet eller andre forhold vedrørende arrangementet.

Arrangøren er eneansvarlig for rigtigheden og lovligheden af de oplysninger, der meddeles til Greenticket Denmark ApS og videregives af denne til billetkøberne.

Modtager Greenticket Denmark ApS opkrævning fra Swedbank, ePay eller anden betalingsformidler på tilbagebetaling af kortbetaling fx. pga. af kortmisbrug hos en billetkøber, viderefaktureres beløbet til arrangøren. Beløbet vil blive modregnet i arrangørens tilgodehavende beløb. Såfremt arrangøren ikke har noget tilgodehavende beløb hos Greenticket Denmark ApS skal arrangøren inden 8 hverdage fra arrangementets (planlagte) afslutning betale Greenticket Denmark ApS det fakturerede beløb.